MS SQL ile Merkez Bankası Döviz kurlarını çekme

Tuncay ÖZER Tuncay ÖZER


Mart 2019 SQL Server (7) 0


MS SQL ile Merkez Bankası Döviz kurlarını çekme

Merhaba Microsoft SQL Server ile hali hazırda veritabanına Merkez Bankası döviz kurlarını çekeceğiz.

Öncelikle Master Database de ilk ayarlamalarımızı yapalım.

Use master
go
   sp_configure 'show advanced options' , 1
go
   Reconfigure with Override
go
   sp_configure 'Ole Automation Procedures' , 1
go
   Reconfigure with Override
Go

Hali hazırda databasemiz yoksa database oluşturup, Table'mızı oluşturalım.

Use Doviz
go
   if not exists (select * from sys.tables where name = N'KURLAR' and type = 'U')
   begin
       Create table KURLAR (Tarih date,
                                  CrossOrder Smallint,
                                  Kod NVarchar(5),
                                  CurrencyCode NVarchar(5),
                                  UNIT  varchar(50), 
                                  Isim varchar(100),
                                  CurrencyName varchar(100) ,
                                  ForexBuying float  ,
                                  ForexSelling float,
                                  BanknoteBuying float,
                                  BanknoteSelling float)
   end
Go

Döviz Kurlarını çekeceğimiz Stored Procedure müzü hazırlayalım.

   if exists (select * from sys.objects where type = 'P' AND name = 'UPR_GetDovizKurlari_MerkezBankasi')
        drop procedure UPR_GetDovizKurlari_MerkezBankasi
go
   Create proc [dbo].[UPR_GetDovizKurlari_MerkezBankasi]
            (@pYil Smallint, @pAy TinyInt, @pGun TinyInt)
   As
   begin
       Declare @url as varchar(8000)
       /*
         Set @url = 'http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml'
         Set @url = 'https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/201903/12032019.xml'
       */

       Declare @XmlYilAy NVarchar(6), @XmlTarih NVarchar(10)
       Set @XmlYilAy =  Right('0000' + cast(@pYil as varchar(4)) , 4) + Right('00' + cast(@pAy as varchar(2)) , 2)
       Set @XmlTarih =  Right('00' + cast(@pGun as varchar(2)) , 2) + Right('00' + cast(@pAy as varchar(2)) , 2) + Right('0000' + cast(@pYil as varchar(4)) , 4)

       If DateFromParts(@pYil, @pAy, @pGun) = DateAdd(dd,0,DateDiff(dd,0,GetDate())) --gelen parametrelergünün tarihi ise
           Set @url =  'http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml'
       else
           Set @url =  'http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/' + @XmlYilAy + '/' + @XmlTarih + '.xml'
       Print @url

       declare @OBJ AS INT
       declare @RESULT AS INT
       EXEC @RESULT = SP_OACREATE 'MSXML2.XMLHTTP', @OBJ OUT 
       EXEC @RESULT = SP_OAMethod @OBJ , 'open' , null , 'GET', @url, false
       EXEC @RESULT = SP_OAMethod @OBJ, send, NULL,'' 
       
        If OBJECT_ID('tempdb..#XML') IS NOT Null DROP TABLE #XML

       Create table #XML ( STRXML varchar(max))
       Insert INTO #XML(STRXML) EXEC @RESULT = SP_OAGetProperty @OBJ, 'responseXML.xml'
       


       DECLARE @XML AS XML
       SELECT @XML = STRXML FROM #XML 
       DROP TABLE #XML
       DECLARE @HDOC AS INT
       EXEC SP_XML_PREPAREDOCUMENT @HDOC OUTPUT , @XML
       
       Delete from KURLAR where tarih = DateFromParts(@pYil, @pAy, @pGun)
       INSERT INTO KURLAR ( Tarih,CrossOrder,Kod,CurrencyCode,UNIT,Isim,CurrencyName,ForexBuying,ForexSelling,BanknoteBuying,BanknoteSelling)
 
       SELECT DateFromParts(@pYil, @pAy, @pGun) As Tarih,
              * FROM OPENXML(@HDOC, 'Tarih_Date/Currency')
                       With (CrossOrder NVarchar(5), Kod Varchar(5),  CurrencyCode NVarchar(5),
                             Unit varchar(50) 'Unit',
                             Isim varchar(100)   'Isim',
                             CurrencyName varchar(100)   'CurrencyName',
                             ForexBuying float   'ForexBuying',
                             ForexSelling float 'ForexSelling',
                             BanknoteBuying float 'BanknoteBuying',
                             BanknoteSelling float 'BanknoteSelling'
                           )
   End
Go

Procedürümüzü çalıştırıyoruz.

 Exec UPR_GetDovizKurlari_MerkezBankasi @pYil = 2019, -- smallint
                                          @pAy = 3,  -- tinyint
                                          @pGun = 13  -- tinyint
go